KONSORCIUM SKK

O Konsorciu a zásadách společného systému řízení bezpečnosti krmiv

Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv

Preambule

Provozovatelé krmivářských podniků (zejména výrobci, dovozci a dodavatelé), kteří vyrábí, skladují a přepravují krmné materiály včetně doplňkových látek, premixů a krmných směsí, zodpovídají za to, že jejich produkty splňují platné požadavky krmivářské legislativy EU a ČR. Dozorový orgán kontroluje dodržování těchto požadavků a na základě posouzení rizika hodnotí jednotlivé provozovatele, mimo jiné i podle toho, jak jsou nastaveny a fungují jejich samokontrolní mechanismy. U těch provozovatelů, kteří průběžně a prokazatelně činí kroky vedoucí k vyšším standardům bezpečné produkce, snižuje dozorový orgán frekvence úředních kontrol.
Jednou z možných variant aktivního přístupu provozovatelů je dobrovolné přijetí a respektování zásad systému nadstandardní samokontroly pro udržení bezpečnosti krmiv (dále jen nadstandardu), který byl dohodnut zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Spolku pro komodity a krmiva (SKK) a participujících certifikačních společností, působících v krmivářském sektoru, uvedených v příloze I tohoto dokumentu.

Popis systému

Systém usiluje o vytvoření a udržování efektivního způsobu řízení bezpečnosti krmiv v České republice za aktivní účasti spolupracujících stran. Smyslem existence systému je odlišení provozovatelů krmivářských podniků se zvýšenou úrovní samokontroly, kteří mají zájem nadstandardně, důsledně, nad rámec platné legislativy, dbát o bezpečnost své produkce.
Provozovatele krmivářských podniků v systému zastupuje SKK, který sdružuje převážnou část průmyslových výrobců krmiv. Obecně je ale přístup do systému plně otevřený všem zájemcům, účast v něm je zcela dobrovolná a není tedy vázána na členství v SKK nebo jiné organizaci.
Dohodou všech tří stran byla definována kritéria nadstandardu, která musí provozovatel krmivářského podniku průběžně plnit, aby mohl být považován za provozní jednotku se zvýšenou úrovní samokontroly. Provozy, které plní dohodnutá kritéria nadstandardu, profitují mimo jiné z příznivějšího hodnocení jejich rizikovosti a v důsledku toho ze snížené frekvence úředních kontrol ÚKZÚZ, která bude naopak zaměřena na provozy s vyšší hodnocenou rizikovostí.

Znění celého dokumentu naleznete zde